Thursday, November 30, 2017

First snow

Prvi sneg to sezono.


Wednesday, November 29, 2017

Juniperus sabina development

Here is the juniper as I got it in late 2014.
Takšnega sem dobil pozno v letu 2014.


After first major cut in 2015 and before styling.
Po prvih večjih rezih in pred oblikovanjem, 2015.


After the first styling.
Po prvem oblikovanju.


Spring 2016.
Pomlad 2016.


November 2016, just before another needed styling.
Novembra 2016, tik pred ponovnim oblikovanjem.


After the second styling.
Po drugem oblikovanju.


Today before bringing it back in shape.
Danes pred urejanjem.


And the current image. I'm not yet too sure about the pot. I may well leave it in this one or plant it into a clasic one in spring.

In trenutni izgled. Nisem še čisto prepričan glede posode. Morda ga pustim v tej, ali pa ga bom spomladi presadil v klasično.


Thursday, November 23, 2017

Berberis cut-back

Did a little cut-back on my small Berberis. It has really developed nicely in the past year and actually won't need much longer to be show ready which is quite rare for decidious bonsai to be 'ready' so soon. 
In spring I will repot it and hopefully it will fit into it's new pot. It's quite on the small side. Otherwise we will just wait one more year. :)
Last photo is the tree one year ago.

Na češminu sem malo skrajšal letošnje poganjke. Sem kar prijetno presenečen nad razvojem drevesa v eni sezoni. Glede na dosedajni razvoj, ne bo potrebno več veliko časa in drevo bo 'pripravljeno' na razstavo.
Spomladi ga bom presadil v novo posodo in upam, da se mu bo prilegala, saj je dokaj majhna. V drugem primeru pa bom pač počakal še eno leto. :)
Zadnja slika je bila posneta pred enim letom.


Tuesday, November 21, 2017

Black pine development

This is the story of the development of one of my black pines or Pinus nigra. I got this tree in a trade with a friend in 2015. Since it has already spent a few years in the pot, I begun working on it the same year.

To je zgodba o enem od mojih črnih borov oz. Pinus nigra. To drevo sem dobil z menjavo s prijateljem leta 2015. Ker je bil že nekaj let v tej posodi, sem lahko takoj začel z delom.


The first task was to bring the foliage closer to the interesting parts of the trunk by benting it.  

Prva naloga je bila ukriviti krošnjo bliže zanimivim delom debla.


In 2016 I was invited to do a demonstration at the EBA exhibition in Hungary. I decided to bring my pine and style it there. 

Lani sem bil povabljen za demonstratorja na razstavi EBA, ki je takrat potekala na madžarskem. Odločil sem se, da bom delal na svojem boru.


After the demonstration.
Po demonstraciji.


This spring the pine got a new, more suitable pot.
Letos spomladi je bil presajen v drugo, bolj primerno posodo.


So, now it was time to deal with this tree again. Unwired and ready for new wire. 

Sedaj je bil že pravi čas za ponovno delo na drevesu. Stara žica je odstranjena in vse pripravljeno za novo.


I decided to change the front a bit to get better movement in the trunk and to hide the crossing. 

Odločil sem se, da nekoliko spremenim sprednjo stran, s katere se bolje vidi gibanje debla in da skrijem križanje pri zavoju.


And here is the finished tree.
In končni izdelek.Aki-Ten

A few photos from the Aki-Ten exhibition, which was held in Brixen/Bressanone, Italy a few weeks ago. Very lovely exhibition with good quality bonsai. The guest of honor was the Japanese bonsai master Chiharu Imai.

Nekaj fotografij z razstave Aki-Ten, ki je potekala pred parimi tedni v mestecu Brixen/Bressanone v Italiji. Odlična razstava s krasnimi bonsaji. Uradni gost je bil japonski mojster Chiharu Imai.

My Larix at the exhibition. This time exhibited without any wire.
Moj macesen na razstavi. Tokrat razstavljen popolnoma neožičen.