Thursday, March 31, 2016

Orentalis grafting

Today working with some students on Carpinus orientalis grafting techniques. Usually decidious bonsai look much worse after the first styling then before. But this is essential to ensure a nice branch structure for the future.

Danes smo s študenti obdelali cepljenje vej na kraškem belem gabru. Običajno je, da izgledajo listavci po prvem oblikovanju mnogo slabše kot pred njim. Vendar je ta korak nujno potreben za zagotovitev dobre strukture bonsaja v prihodnosti.

Sunday, March 27, 2016

Spring duties

The person who helps me most with the repotting of my bonsai at home is my good friend Jože Gros. So today I helped him out a bit with his trees.

Oseba, ki mi največ pomaga pri delu z mojimi drevesi je moj dober prijatelj Jože Gros. Tokrat sem ga obiskal jaz in mu pomagal pri njegovih. Presadila sva jih kar nekaj.
One of my other jobs of the day was a quick basic styling of this little juniper. And soon after, it went home to a happy new owner.

Doma sem še na hitro oblikoval tale mali brinček. Kmalu za tem je odšel k novemu srečnemu lastniku.
Tuesday, March 22, 2016

Italian sabina

This Juniperus sabina came to my garden late in 2014. To let the tree acclimatize I did not begin work on it till only last year. 

Tale brin sem dobil v Italiji leta 2014. Prvo leto sem ga pustil čisto pri miru, da bi se bolje aklimatiziral na naše podnebje in še nekoliko ukoreninil.

Before photo and photo after main branch selection (May 2015)
Slika pred oblikovanjem in po glavni selekciji vej (maj 2015)After the first styling the main structure and form of the crown were set.
Po prvem oblikovanju sem postavil novo strukturo in obliko krošnje.


This is how the juniper looked like today before I took it out of the pot and repotted it. The foliage grew quite a bit so it looks a bit messy now.

Takole pa je brin izgledal danes, preden sem ga vzel ven iz posode in ga presadil. V slabem letu je pognal kar nekaj novega zelenja, zato izgleda nekoliko skuštrano.


After repotting. This might quite already be the final pot.
Po presajanju. Morda bo to že kar končna posoda.

Monday, March 21, 2016

Big spruce

I have just repotted my biggest spruce into its final pot. Hopefully I will wire it again later this year and style it.

Pravkar sem presadil svojo največjo smreko v njeno končno posodo. Če bo vse po sreči, jo bom še letos popolnoma ožičil in oblikoval.
The tree before I dug it out in 2011.
Smreka pred izkopom iz narave leta 2011.


Monday, March 14, 2016

Acer palmatum 'Atropurpureum'

This story begins in 2007 when I found this tree in a tree nursery.

Ta zgodba se je začela že leta 2007, ko sem tale javor našel v drevesnici v Volčjem potoku.


The first thing I did when bringing it home was drasticly cutting the crown and planting it in the ground.

Ko je bil javor doma, je bilo moje prvo opravilo drastično manjšanje krošnje in sajenje drevesa v tla.


But already the next year it was time to plant this tree into a pot again.

Že takoj naslednje leto pa sem javor lahko ponovno posadil v posodo.


Summer 2010.
Poletje 2010.


To improve the overall structure, another drastic cut back took place in 2011.

Zavoljo izboljšanja strukture, sem spomladi 2011 javor ponovno močno porezal.


Spring 2012.
Pomlad 2012.


Spring and autumn 2013.
Pomlad in jesen 2013.And here is the maple as it looks like today. Just after a fresh repot and positioning more to the right. A few more years will be needed to improve the remification and to reduce the leaf size.
This tree is available.

Tu pa je še najbolj aktualna slika. Ravno po ponovnem presajanju in pozicioniranju bolj v desno v posodi, s čimer deluje bolj uravnoveseno. Potrebnih pa bo še par sezon, da se izboljša razvejanost krošnje in se zmanjša velikost listov.
To drevo je na voljo za ponudbe.


Sunday, March 13, 2016

Larix repotted

My smaller larix half-cascade got its final pot today. It was made by IBUKI. 

Moj manjši polkaskadni macesen je danes dobil svojo končno posodo. Avtor posode je IBUKI.


And again a photo from 2013. From yamadori to a deacent bonsai in only 3 years. NikArt Bonsai Studio! 

In ponovno slika iz 2013. Od drevesa izkopanega v naravi, do razmeroma kvalitetnega bonsaja zgolj v treh letih. NikArt Bonsai Studio!


Wednesday, March 2, 2016

Miyabi Bonsai Ten 2016

This weekend for me was the official bonsai event season opening. I was fortunate enough to be invited to participate at the 3rd Miyabi Bonsai Ten in Italy. I was not only representing my club with a tree at the exhibition, but was also invited to do a demonstration.

Pretekli vikend se je zame začela sezona bonsajističnih dogodkov. V moje zadovoljstvo sem lahko sodeloval tudi sam in se udeležil, sedaj že tretje izdaje, razstave Miyabi Bonsai Ten v Italiji. Z bonsajem na razstavi sem zastopal svoj klub, žal kot edini predstavnik. So me pa organizatorji še naknadno povabili za enega od demonstratorjev.
My smokebush - Cotinus coggygria at the exhibition.
Moj ruj - Cotinus coggygria bonsaj na razstavi.


As it's already custom, there were several demonstrations from international bonsai masters going on alongside the exhibition on Sunday. The demo artists were Enzo Ferrari (CH), Luca Mazzuchin (IT), Andreas Geremia (IT), Alberto Testa (IT) and myself (SI).
I was working on a Pinus sylvestris, supplied by my good friend and assistant Jože. 

Kot je že v navadi, so v nedeljo, vzporedno z razstavo, potekale demonstracije mednarodnih mojstrov. Demonstracije so imeli Enzo Ferrari (CH), Luca Mazzuchin (IT), Andreas Geremia (IT), Alberto Testa (IT), ter jaz (SI).
Jaz sem delal na rdečem boru, katerega mi je za demonstracijo posodil moj dober prijatelj Jože, ki mi je tudi pomagal.

My demo pine before and after.
Moj bor za demonstracijo, pred in po oblikovanju.

Overall it was a very nice event. Not a big exhibition, but the quality was pretty good. Sadly the whole atmosphere was a bit ruined by constant rain, but I will gladly visit again in the future.
Na splošno, razstava ni bila velika, vendar dokaj kvalitetna. Žal je celotno vzdušje nekoliko pokvaril nenehen dež, vendar se bom v naslednjih letih z veseljem vrnil.