Sunday, November 15, 2015

Larix half-cascade

I found and collected this larch in the mountains in 2007. For the first few years I concentrated on root reduction since it had to be planted in quite a big container at first. Also I worked on the big jin which was still alive when I found it but I removed the green right at the start.

Ta macesen sem našel v gorah in ga izkopal leta 2007. Prvih nekaj let sm se osredotočal le na zmanjšanje koreninske grude, saj je sprva moral biti posajen v dokaj veliko posodo. Prav tako sem se ukvarjal z obliko velikega jina - ta del je bil še živ, ko sem drevo našel, ampak sem ga porezal že ob izkopu.


This image was taken just before the first styling of the crown in 2011. You can notice that a few big roots still had to be removed to make this half-cascade style possible. 

Spodnja slika je nastala ravno pred prvim oblikovanjem krošnje leta 2011. Opazite lahko nekaj štrcljev, ki so ostali od večjih korenin, katere sem moral odstraniti, da sem macesen lahko posadil v manjšo posodo in v sedanjo pol kaskadno pozicijo.


Summer of 2012. Some strong new growth is showing one year after styling. I begun growing new branches for the apex because the structure of the old one was quite bad.  

Poleti 2012 je macesen že kazal močno novo rast, eno leto po prvem oblikovanju. Prav tako sem začel z vzgojo vej za nov vrh, saj je bila struktura starega precej slaba.


Autumn 2013

Jesen 2013


During this year's spring I repoted the larch into its final pot which was custom made for this tree by Erik Križovensky.

Letos spomladi sem ga posadil v končno posodo, katero mi je naredil Erik Križovensky posebej za to drevo.


And this is how the tree looks now in its autumn colours. The apex will need one more wiring next spring and then the tree will be ready for exhibiting.

Spodaj pa lahko vidite, kako drevo izgleda danes, v svojih jesenskih barvah. Nov vrh moram spomladi še enkrat ožičiti in nato bo macesen že pripravljen na razstavljanje.

No comments: