Tuesday, September 6, 2016

Root stand

For a long time I wished for a nice root stand in my collection. But since these things go for a lot of money it was a long shot. So, I decided to try and make one myself.
At home I found a nice piece of wood (a carpenter said it was walnut wood). The first step was to give it the basic outline for which I used a chainsaw and a chisel.

Že dolgo sem si v svoji zbirki razstavnih mizic želel imeti eno lepo izrezljano. Ker pa so te ponavadi precej drage, je bila moja želja dokaj neuresničljiva. Zato sem se odločil, da jo poizkusim narediti sam.
Doma sem našel lep kos debla (mizar mi je rekel, da je iz orehovega lesa). Prvi korak pa je bil, nakazati glavno linijo, po kateri bom delal naprej.


After it was all carving work. Dremel in one hand and makita in the other - quite a few hours of work.

Naslednji koraki so bili pretežno rezkanje z dremljem in makito - kar nekaj ur dela .
Some more detail work.
Še nekaj detajlov.


Sandblasting to smoothen the surface and to remove carving marks.
Peskanje za odpravljanje vseh sledi rezkanja.


And to finish it some nice paint. 
Since this was my first try I didn't want to overdoo it with the carving. I was afraid peaces of wood would start to fall off. Therefor this root stand looks a bit more massive. I'm sure I will get it better next time. But I finally own a root stand!

In za konec še barvanje. 
Ker je bil to moj prvi poizkus izdelave takšne mizice, nisem želel pretiravati z rezkanjem. Bal sem se, da bi deli lesa začeli odpadati. To je tudi razlog, da mizica izgleda bolj masivno. Moj naslednji poizkus bo zagotovo boljši. Imam pa končno eno takšno izrezljano mizico!


Sunday, August 21, 2016

Being busy

Lately I have been quite busy, mostly with organising our upcoming club exhibition which will take place in one month. A must see event for sure!
But this was also the main reason for my lack of new posts here on my blog.

Zadnje čase sem kar zaposlen, večinoma z organiziranjem naše prihajajoče klubske razstave, ki se bo odvijala že čez en mesec. Zagotovo bo to dogodek vreden ogleda!
To je bil tudi glavni razlog za bolj malo novih objav na mojem blogu.
 

But to bring you all up to date a bit. Matjaž brought his white pine to my studio to get it in shape for an exhibition.
Another client brought in a juniper which belonged to me not too long ago. Now it is also getting prepared for an exhibition. 

Pa da malo pokažem kaj se mi je še vmes dogajalo. Matjaž je k meni v studio prinesel svoj beli bor, da sva ga pripravila za razstavljanje.
Še ena stranka mi je prinesla svoj brin. Prav tako je bil glavni cilj ponovno oblikovanje in priprava na razstave.


White pine before and after.
Beli bor pred in po oblikovanju.Juniper before and after.
Brin pred in po oblikovanju.In the meantime I got the chance to clean a few of my own trees aswell to get them in good shape again. 

Seveda pa sem si vzel tudi nekaj časa za delo na mojih bonsajih.

Chinese juniper
Kitajski brin

Shihin composition
Shohin kompozicija

Native black pine; notice the nice small needles.
Črni bor; letos mi je naredil lepe kratke iglice.


Monday, August 15, 2016

Tuesday, July 26, 2016

Summer maintenance

Currently we are doing lots of maintenance work here in NikArt Bonsai Studio. Today cutting new growth and deadwood preservation on some Taxus.

Trenutno v studiu opravljamo veliko vzdrževalnih del na bonsajih. Danes smo krajšali letošnje poganjke na tisah in ponovno premazali / zaščitili suh les.

Before
Pred

After
Po

Before
Pred

After
Po

Another interesting work was bringing some shape back to this nice wild olive. I've had this tree for 8 years now but since I can't provide the best protection during winter for it it has never grown very well. So this was only the second wiring during all those years. Still, slowly but surely it will grow up to be a nice bonsai one day.

This one is available

Drugo zanimivo opravilo pa je bilo ponovno oblikovanje in postavljanje oblike na tej divji oljki. Ta bonsaj imam sedaj že 8 let, vendar nikoli ni najbolje rastel. Razlog je bila izguba potrebne energije med zimo. Žal mu namreč ne morem zagotoviti najbolših prezimovalnih pogojev. Posledično je bilo to šele drugo oblikovanje v vseh teh letih. Počasi mi pa morda vseeno uspe iz njega narediti lep bonsaj.

Če je kdo zainteresiran, je ta oljka na voljo.


Before
Pred

After
Po

Friday, July 22, 2016

Mugo and Thyme

Pinus mugo slowly getting denser. But it still needs a few years and a new pot before it will be ready for exhibiting.
The stump in the right will eventually be worked on of course.

Tale gorski črni bor se počasi vendar lepo gosti. Še vedno pa mu manjka par let in nova posoda preden bo pripravljen na razstave.
Štrcelj na desni strani moramše oblikovati v primeren jin.
Before photo from 2013.
Slika pred oblikovanjem iz 2013.


In the meantime this Thyme is flowering like never before. 
Medtem pa je tale timijan v polnem cvetenju.Photo from one year ago.
Slika izpred enega leta.