Friday, February 17, 2017

Scots cascade

This story began almost ten years ago in 2008 when I got this scots pine as a gift from my grandparents. Since the tree was well rooted I made the first basic styling almost right away. That time I went for a tree with two tops using my beginner knowledge.

Zgodba o tem rdečem boru se je začela pred skoraj desetimi leti, leta 2008, ko sem ga dobil kot darilo od mojih starih staršev. Ker je bil že dobro ukoreninjen sem se z mojim začetniškem znanjem kmalu lotil prvega oblikovanja. Odločil sem se za dva vrha.A year after it already went into what I thought was its final pot.
Leto kasneje sem ga že presadil v posodo, za katero sem pričakoval, da bo končna.


Sadly soon after the top apex died and I was left with a long straight and unattractive branch, so I decided to let the tree grow freely for a while until I could figure out what to do with it. That was in 2010.

Žal je kmalu za tem zgornji vrh odmrl in ostalo mi je drevo z eno ravno vejo, z zelenjem zgolj na koncu. Ker takrat še nisem točno vedel kaj narediti z njim, sem ga pustil prosto rasti. To je bilo leta 2010.


In 2013, with my knowledge improved I slowly began bending the old unflexible trunk. Below the start of the first bend...

Leta 2013, z večjim znanjem, sem začel kriviti staro, neprožno deblo. Spodnja slika prikazuje začetek prvega zavoja...


...followed by the second bend a year later.
...in še drugega, leto kasneje.

The next photo is from 2017 just before styling (old needles already plucked). In the mean time I transplanted the tree into a bigger training container and positioned it at a better angle. 

Spodnja slika je že iz 2017, tik pred oblikovanjem (stare iglice sem do tega trenutka že potrgal). Do tedaj sem bor še presadil v večjo trening posodo in nekoliko prilagodil kot pod katerim je bor posajen.


And after styling.
Now it needs some more remification and a nice bonsai pot! 

Po oblikovanju.
Sedaj se mora bor še lepo zgostiti in dobiti lepo posodo.No comments: